123

The complaint

Complaints are submitted by sending to the following address: complaints@lenalighting.pl the completed "Complaint application", available below together with the proof of purchase at Lena Lighting S.A. In the absence of the proof of purchase or incomplete completion of the application, the complaint will not be accepted for consideration.

The goods under complaint, together with the completed "Complaint application" and proof of purchase, can also be sent directly to the following address: Lena Lighting S.A. - Complaints Department, ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska

You can also send the traditional complaint form, which is available at the link: click and download DOC .

Contact details


Investment address


Complaint products


Product 1

Pickup / shipping address


Shipment dimensions


Details


The proof of purchase


I consent to the processing by Lena Lighting S.A. with headquarters at ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, my personal data in order to answer the information sent via the form.

13 body 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen GDPR, bychom Vás rádi informovali, že:

 1. Správcem vašich osobních údajů je společnost Lena Lighting S. A. se sídlem na ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska. Korespondenční adresa: ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. +48 61 28 60 300, email: hello@lenalighting. pl.
 2. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na níže uvedené korespondenční adrese: Lena Lighting S. A. se sídlem Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, nebo na následující e-mailové adrese: iod@lenalighting. pl.
 3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě GDPR, zejména:
  1. Článek 6(1a) GDPR – subjekt údajů dobrovolně souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;
  2. Článek 6(1)(b) GDPR – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;
  3. Článek 6(1)(c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce;
  4. d) odst. Článek 6(1)(f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.
 4. Účely zpracování vašich osobních údajů jsou mimo jiné:
  1. odpovídání na otázky položené prostřednictvím kontaktního formuláře;
  2. přijetí stížnosti;
  3. přijetí žádosti o prodloužení záruky;
  4. představení aktuálních pracovních nabídek;
  5. účast na programech, soutěžích a dalších akcích pořádaných společností Lena Lighting S. A. ;
  6. poskytování informací o produktech a službách nabízených společností Lena Lighting S. A. ;
  7. provádění prodejních, propagačních a marketingových aktivit.
 5. Providing your data is voluntary, but necessary to achieve the purposes for which it was collected. Failure to provide this data may result in the inability to achieve these purposes.
 6. Poskytnutí vašich údajů je dobrovolné, ale nezbytné k dosažení účelů, pro které byly shromážděny. Neposkytnutí těchto údajů může mít za následek neschopnost dosáhnout těchto účelů.
 7. Udržování kontaktu s vámi prostřednictvím různých komunikačních kanálů, jako je e-mail, telefon nebo prostřednictvím tradičního kontaktu, je nedílnou součástí dosažení výše uvedených cílů.
 8. Pokud jste prostřednictvím konkrétních komunikačních kanálů udělili příslušné souhlasy týkající se marketingových a prodejních aktivit, budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu našich produktů a služeb. Při sledování výše uvedeného účelu bude základem pro zpracování Vašich osobních údajů článek 6(1)(f) GDPR, tj. oprávněný zájem na provádění marketingových a prodejních aktivit v souvislosti s Vaším souhlasem se zasíláním marketingového obsahu prostřednictvím konkrétních komunikačních kanálů. Pokud souhlasíte s použitím vašich osobních údajů pro realizaci marketingových aktivit společností Lena Lighting S. A. , budou vaše údaje zpracovávány na základě článku 6(1)(a) GDPR.
 9. Pokud jste prostřednictvím konkrétních komunikačních kanálů udělili příslušné souhlasy týkající se marketingových a prodejních aktivit, budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu našich produktů a služeb. Při sledování výše uvedeného účelu bude základem pro zpracování Vašich osobních údajů článek 6(1)(f) GDPR, tj. oprávněný zájem na provádění marketingových a prodejních aktivit v souvislosti s Vaším souhlasem se zasíláním marketingového obsahu prostřednictvím konkrétních komunikačních kanálů. Pokud souhlasíte s použitím vašich osobních údajů pro realizaci marketingových aktivit společností Lena Lighting S. A. , budou vaše údaje zpracovávány na základě článku 6(1)(a) GDPR.
 10. žádost o omezení zpracování údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR;
 11. vznést námitku proti zpracování údajů v případech uvedených v čl. 21 GDPR;
 12. přenášet poskytnuté údaje, zpracovávané automatizovaným způsobem.
 • Osobní údaje, které vám patří, nebudou profilovány a nebudou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.
 • Vaše údaje zpracovávané v souvislosti s realizací přímého marketingu produktů a služeb nabízených společností Lena Lighting S. A. budou uchovávány po dobu 5 let nebo dokud nebude vznesena námitka proti tomuto účelu zpracování nebo dokud nebude odvolán souhlas, pokud jsou údaje zpracovávány na základě takového souhlasu. V případě uzavření smlouvy budou údaje uchovávány po celou dobu trvání smlouvy a dobu nezbytnou k jejímu vyřízení. Ustanovení obecně platných právních předpisů mohou tyto lhůty prodloužit.
 • Pokud se domníváte, že poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, můžete podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, ul.  Stawki 2, 00-193 Varšava).