Lena Lighting

Zásady ochrany osobních údajů

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Návštěvou našich webových stránek nám svěřujete své údaje, které zpracováváme pro určité účely, ale vždy s cílem chránit vaše soukromí. Tyto zásady slouží jako nástroj k pochopení toho, jaké údaje a za jakým účelem shromažďujeme a jak je používáme.

Tyto informace jsou pro vás velmi důležité. Je důležité, abyste si tento dokument přečetli.

Tyto zásady mají informativní charakter, což znamená, že pro vás nejsou zdrojem žádných povinností, ale pouze informací o rozsahu a účelu zpracování vašich osobních údajů, které shromažďujeme na těchto webových stránkách.

2. IDENTIFIKACE SPRÁVCE ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek www.lenalighting.pl/en je společnost Lena Lighting S.A., se sídlem na ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, dále jen "správce". Právní základ - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Můžete nás kontaktovat jedním z následujících způsobů: kontaktní formulář, telefonicky. Chráníme vaše soukromí, a proto jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, pana Tomasze Surdyka, kterého můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: iod@lenalighting.pl v případě jakýchkoli problémů týkajících se zpracování osobních údajů společností Lena Lighting S.A., se sídlem na ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska.

Tímto prohlašujeme, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákona o poskytování služeb elektronickými prostředky ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů 2017, částka 1219, v platném znění).

Vaše zájmy chráníme s náležitou péčí a zejména Vám zaručujeme, že shromážděné údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem; jsou shromažďovány pro konkrétní, zákonné účely a údaje nejsou předmětem žádného dalšího nezákonného zpracování, které by bylo v rozporu s těmito účely; údaje jsou věcně platné a přiměřené účelům stanoveným v těchto zásadách, pro které jsou zpracovávány, a jsou uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů ne déle, než je nezbytné k dosažení cíle zpracování.

3. ÚČEL A ROZSAH SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ A PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

Účel, rozsah a příjemci údajů zpracovávaných správcem údajů pokaždé vyplývají z činností, které provádíme ve váš prospěch. Pokud nám například budete chtít položit otázku, můžete být požádáni o poskytnutí určitého rozsahu osobních údajů.

Účel shromažďování osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou shromažďovány pro jeden z účelů definovaných níže:

 • Aby bylo možné přizpůsobit obsah služby vašim potřebám a zájmům. Naše webové stránky proto používají soubory cookie, které umožňují ukládat vaše preference týkající se obsahu webových stránek, úpravy jejich zobrazení a jejich aktualizace s ohledem na vaše potřeby a očekávání.
 • Abychom vám umožnili kontaktovat nás v dané věci prostřednictvím kontaktního formuláře a poskytli vám správnou odpověď na vaši otázku. K dispozici jsou naše kontaktní formuláře: kontaktní formuláře na produkty, kontaktní formuláře na produkty, kontaktní formuláře na produkty, kontaktní formuláře na produkty. obecný kontaktní formulář. Za tímto účelem vás můžeme požádat o poskytnutí různých kategorií údajů v závislosti na vámi zvoleném tématu. Dbáme na to, aby rozsah shromažďovaných údajů byl přiměřený (vhodný) účelu, kterého chceme dosáhnout, např. pokud se chcete podělit o názor na naše produkty nebo služby, nepožadujeme po vás poskytnutí adresy nebo telefonního čísla, ale pouze jména a e-mailové adresy, která nám umožní odpovědět, pokud je taková odpověď v souladu s vaší žádostí vyžadována.


Námi shromažďované osobní údaje (rozsah údajů):

a. Křestní jméno
b. Příjmení
c. IP adresa uživatele
d. E-mailová adresa
e. Telefonní číslo.

Můžeme také zpracovávat anonymizované údaje spojené s návštěvou našich webových stránek (tzv. logy - IP adresa, doména). Tyto údaje slouží k vytváření statistik, které jsou užitečné pro správu webových stránek. Údaje mají hromadný a anonymní charakter, tj. neobsahují znaky, které by identifikovaly fyzickou osobu - uživatele webových stránek, a logy nejsou zpřístupňovány třetím osobám.

Příjemci dat
Osobní údaje nesdílíme se společnostmi, organizacemi nebo osobami mimo společnost Lena Lighting S.A. se sídlem na ul. Kórnicka 52, 53-000 Środa Wielkopolska, pokud nenastane jedna z následujících okolností:

 • Uživatel dal k takové akci souhlas. Osobní údaje předáváme společnostem, organizacím a osobám mimo společnost Lena Lighting S.A., se sídlem na ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, pokud s tím uživatel souhlasí.
 • Příjemcem je správce webových stránek. Naším jménem spravuje webové stránky správce domény: Agnat sp. z o.o. Určený správce a zástupci společnosti, která poskytuje technickou podporu, pak mají přístup k vašim údajům shromážděným prostřednictvím webových stránek (například: IP adresa, Celé jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo).
 • Existují právní důvody. Osobní údaje sdílíme se společnostmi, organizacemi a osobami mimo společnost Lena Lighting S.A., se sídlem na ul. Kórnicka 52, 63-000 Środka Wielkopolska, pokud v dobré víře rozhodneme, že takové sdílení, použití, uchovávání nebo zpřístupnění údajů je oprávněné z důvodu:
  • úsilí o splnění požadavků platných zákonů, předpisů, právních postupů nebo platných požadavků státních institucí,
  • prosazování stávajících podmínek používání služby, včetně zkoumání možných porušení,
  • odhalování podvodů a jejich předcházení a řešení dalších problémů týkajících se podvodů, bezpečnosti a technických otázek,
  • ochrana majetkových práv a bezpečnosti správce údajů, uživatelů www.lenalighting.pl a ostatních osob způsobem, který vyžadují nebo umožňují právní předpisy.

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

 • nutnost plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení úkonů před jejím uzavřením na vaši žádost. Tento základ se týká údajů shromážděných prostřednictvím kontaktního formuláře, sdíleného na našich webových stránkách. V takovém případě je poskytnutí osobních údajů nezbytné k provedení určitého počtu úkonů na vaši žádost v souladu se zvoleným předmětem žádosti, např. pokud neuvedete svou e-mailovou adresu, nebudeme moci na vaši žádost odpovědět,
 • Váš souhlas se zpracováním některých kategorií údajů za určitým účelem, např. při poskytování služeb,
 • nutnost splnit právně odůvodněné účely Správce údajů, které se projevují: správou www stránek, přizpůsobením jejich obsahu vašim potřebám a očekáváním, zajištěním bezpečnosti vašich údajů v kyberprostoru.

5. COOKIES

Cookies jsou malé textové informace ve formě textových souborů, které jsou odesílány prostřednictvím serveru a zaznamenávány na straně osoby, která navštíví webovou stránku www.lenalighting.pl (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě chytrého telefonu - v závislosti na zařízení, které návštěvník webové stránky používá). Podrobné informace o souborech cookie a také historii jejich výskytu naleznete mj. zde: http://www.whatarecookies.com/./

Většina webových prohlížečů dostupných na trhu ve výchozím nastavení povoluje ukládání souborů cookie. Každý má možnost určit podmínky používání souborů cookie pomocí nastavení vlastního webového prohlížeče. To znamená, že je možné např. částečně omezit (např. časově) nebo zcela omezit možnost ukládání souborů Cookies.

Nastavení souborů cookie můžete změnit
Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookie na našich webových stránkách nebo chcete používání souborů cookie omezit, můžete se odhlásit z používání našich webových stránek nebo změnit nastavení svého internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookie ve svém internetovém prohlížeči můžete kdykoli změnit, zejména zablokovat automatické zpracování souborů cookie. Musíte však mít na paměti, že omezení nebo zakázání námi používaných souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na našich webových stránkách.
Další podrobnosti o možnosti změny nastavení souborů cookie získáte v nabídce svého webového prohlížeče v části "nápověda". Podrobnosti naleznete na následujících webových stránkách:

Google cookies
Náš subjekt může používat soubory cookie používané společností Google v rámci následujících služeb:

 • Google Ads – umožňují provádět a vyhodnocovat kvalitu reklamních kampaní prováděných pomocí Google Adwords.
 • Google Analytics – umožňují vyhodnocovat kvalitu reklamních kampaní prováděných pomocí Google Adwords, studovat chování uživatelů a návštěvnost a připravovat statistiky návštěvnosti.
 • Google Maps – umožňují ukládat informace o uživateli, které umožňují používat mapové funkce dostupné v rámci služby Mapy Google. Společnost Google Inc. může sledovat polohu uživatele.

Používání souborů cookie společnosti Google se řídí zásadami ochrany osobních údajů tohoto subjektu. Doporučujeme vám, abyste si přečetli pravidla pro zpracování osobních údajů, která používá společnost Google – https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

6. VAŠE PRÁVA

Měli byste znát svá práva spojená se zpracováním osobních údajů:

 • Kdykoli máte právo odvolat udělený souhlas, což povede k zastavení zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě uděleného souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na soulad zpracování osobních údajů, které jsme provedli na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním.
 • Máte právo požádat o odstranění (právo být zapomenut) svých osobních údajů z IT systémů a aktů. Toto právo realizuje správce, pokud není ze zákona povinen údaje uchovávat, a tedy zpracovávat, i přes podání žádosti o právo být zapomenut.
 • Máte právo na přístup ke svým údajům (žádost o vydání kopie údajů). Toto právo můžete realizovat osobně ve společnosti Lena Lighting S.A., se sídlem na ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, prostřednictvím kontaktního formuláře nebo u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Máte právo na opravu (aktualizaci údajů). Toto právo můžete uplatnit osobně ve společnosti Lena Lighting S.A., se sídlem na ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, v organizační složce nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Tímto vás informujeme, že aktualizace údajů nevede k jejich odstranění před aktualizací, což je spojeno s povinností zachovat soudržnost údajů zpracovávaných správcem pro určitý účel.
 • Máte právo omezit zpracování, včetně podání námitky proti zpracování údajů s odkazem na konkrétní situaci. Toto právo můžete uplatnit osobně ve společnosti Lena Lighting S.A., se sídlem na ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Tímto Vás informujeme, že uvedené právo bude Správcem naplněno pouze v situaci, kdy provedení konkrétního úkonu není v rozporu s ustanoveními zákona, podle kterých má Správce údaje zpracovávat.
 • Kromě toho máte právo na přenos svých údajů z informačních systémů ve prospěch určeného subjektu a na podání stížnosti regulačnímu úřadu na činnost správce údajů při zpracování osobních údajů.

7. BEZPEČNOST

Vynakládáme veškeré úsilí na ochranu uživatelů před neoprávněným přístupem, neoprávněnou změnou, zveřejněním nebo zničením informací, které má společnost Lena Lighting S.A., se sídlem na ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska.

Zejména:

 • Používáme kódování SSL;
 • Kontrolujeme naše metody shromažďování, ukládání a zpracování informací, včetně fyzických bezpečnostních opatření, abychom použili ochranu proti přístupu do systému;
 • Přístup k osobním údajům poskytujeme pouze těm zaměstnancům, zákazníkům a zástupcům, kteří k nim musí mít přístup, aby je mohli zpracovávat podle požadavků naší společnosti. Navíc jsou podle smlouvy povinni zachovávat o těchto údajích mlčenlivost a v případě, že tak neučiní, mohou nést následky, včetně ukončení spolupráce.

8. SOCIÁLNÍ MÉDIA

Společnost Lena Lighting S.A. zpracovává vaše osobní údaje při návštěvě profilů na sociálních sítích, tj.: Facebook, Linkedin a Instagram, jejichž je spolusprávcem. Tyto údaje jsou zpracovávány pouze v souvislosti s provozováním profilů za účelem propagace různých typů akcí, služeb, produktů a kariéry. Právním základem pro zpracování osobních údajů správcem pro tento účel je jeho oprávněný zájem uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spočívající v propagaci vlastní značky.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto zásady mohou být někdy změněny. Práva uživatele vyplývající z těchto zásad nebudou omezena bez výslovného souhlasu uživatele. Veškeré změny zásad budou zveřejněny na těchto webových stránkách a o významných změnách bude uživatel informován zřetelnějším způsobem (v případě některých služeb spolu s řádným oznámením prostřednictvím e-mailu). V archivu uchováváme i předchozí verze těchto Zásad, aby se s nimi uživatelé mohli seznámit.