Lena Lighting- women in front of the computer

GDPR Information

Podle čl. 13 bodů 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") bychom Vás rádi informovali, že:

 1. Správcem vašich osobních údajů je společnost Lena Lighting S.A. se sídlem na adrese ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska. Korespondenční adresa: Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. +48 61 28 60 300, email: hello@lenalighting.pl.
 2. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na níže uvedené korespondenční adrese: Lena Lighting S.A. se sídlem Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, nebo na následující e-mailové adrese: iod@lenalighting.pl.
 3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě GDPR, zejména:
  1. Čl. 6 odst. 1a GDPR – subjekt údajů dobrovolně souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.
  2. Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;
  3. Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce;
  4. d. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.
 4. Účely zpracování vašich osobních údajů jsou mimo jiné:
  1. odpovědi na otázky položené prostřednictvím kontaktního formuláře;
  2. přijetí stížnosti;
  3. přijetí žádosti o prodloužení záruky;
  4. představení aktuálních pracovních nabídek;
  5. účast na programech, soutěžích a dalších akcích pořádaných společností Lena Lighting S.A.;
  6. poskytuje informace o produktech a službách společnosti Lena Lighting S.A.;
  7. provádění prodejních, propagačních a marketingových aktivit.
 5. Poskytnutí vašich údajů je dobrovolné, ale nezbytné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Neposkytnutí těchto údajů může mít za následek nemožnost dosažení těchto účelů.
 6. Udržování kontaktu s vámi prostřednictvím různých komunikačních kanálů, jako je e-mail, telefon nebo tradiční kontakt, je nedílnou součástí dosažení výše uvedených cílů.
 7. Pokud jste udělili příslušné souhlasy s marketingovými a prodejními aktivitami prostřednictvím konkrétních komunikačních kanálů, budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu našich produktů a služeb. Při sledování výše uvedeného účelu bude základem zpracování vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. oprávněný zájem na provádění marketingových a prodejních aktivit v souvislosti s vaším souhlasem se zasíláním marketingového obsahu prostřednictvím konkrétních komunikačních kanálů. Pokud souhlasíte s použitím vašich osobních údajů pro realizaci marketingových aktivit společnosti Lena Lighting S.A., budou vaše údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 8. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny příslušným příjemcům, zejména institucím oprávněným kontrolovat činnost správce nebo subjektům oprávněným získávat osobní údaje na základě zvláštních právních předpisů.
 9. Mezi příjemce vašich osobních údajů budou patřit také poskytovatelé služeb, kteří správci poskytují technická řešení a správu organizace, subjekty poskytující právní a poradenské služby a subjekty poskytující správci pomoc při vymáhání splatných pohledávek.
 10. Máte právo na:
  1. opravit své nesprávné údaje;
  2. žádost o vymazání vašich údajů (právo být zapomenut) v případě okolností uvedených v čl. 17 GDPR;
  3. žádost o omezení zpracování údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR;
  4. vznést námitku proti zpracování údajů v případech uvedených v čl. 21 GDPR;
  5. předávat poskytnuté údaje zpracovávané automatizovaným způsobem.
 11. Vaše osobní údaje nebudou profilovány a nebudou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.
 12. Vaše údaje zpracovávané v souvislosti s prováděním přímého marketingu produktů a služeb nabízených společností Lena Lighting S.A. budou uchovávány po dobu 5 let nebo do vznesení námitky proti tomuto účelu zpracování nebo do odvolání souhlasu, pokud jsou údaje zpracovávány na základě takového souhlasu. V případě uzavření smlouvy budou údaje uchovávány po celou dobu trvání smlouvy a po dobu nezbytnou k jejímu vypořádání. Ustanovení obecně platných právních předpisů mohou tyto doby prodloužit.
 13. Pokud se domníváte, že poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. (Personal Data Protection Office, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw).